آفرینشی دیگر با نگاهی متفاوت از نمایش دشمن مردم اثر هنریک ایبسن

ار 20 بهمن ساعت 20 در تالار چهارسوی مجموعه تاترشهر