آفرینشی دیگر با نگاهی متفاوت از نمایش دشمن مردم اثر هنریک ایبسن

ار ۲۰ بهمن ساعت ۲۰ در تالار چهارسوی مجموعه تاترشهر