مداین رویا

کمدی الاغها

کابوسها

هانیبال

آخرين يانكي

اهميت ارنست بودن

بادبزن خانم ویندرمر

پلهای مدیسون کانتی

بنگاهِ آدم کشی

بیلی بتگیت