چلّه نشين

خون آشام

امپراتور و آنچلو

فصل خون

جنوب از شمال غربی

نام همه مصلوبان عیسی است.

تمام صبح هاي زمين

کسوف

کاپوچينوی ايرلندی

ماه بر ترک اسب پیر

محاق

ماه و مه

شمعدانی ها

دريا و دايره

رکوئيم بری روز سوم

روزهای زرد

 زمین مقدس

آواز از دورترین کرانه مه آلود زمین

تابستان و دود

آسمان و زمین